Organisatie

Missie
Het ondersteunen van innovaties en nieuwe initiatieven op het gebied van de heilpedagogie en sociaal therapie, die bijdragen aan de kwaliteit en ontwikkeling van de antroposofische gehandicaptenzorg in Nederland.

Werkwijze
Het bestuur vergadert in principe 4 keer per jaar: eind januari, eind april, eind juli en eind oktober. Het bestuur vergadert vier keer per jaar op een locatie, waar een nieuw initiatief onze financiële en reflecterende steun nodig heeft. Voorafgaand aan de vergadering laten wij ons informeren door de initiatiefnemers zelf met een presentatie en/of rondleiding. We willen de mensen spreken die het doen, dus de mensen die met hoofd, hart en handen in de praktijk staan. Wij laten ons graag uitnodigen op locatie door middel van een aanvraag.

Beleid
– Het beheren en aantrekken van financiële middelen.
– Stichting Benoe heeft geen winstoogmerk en beoogt niet het bevoordelen van personen.
– Stichting Benoe heeft geen betaalde medewerkers in dienst.
– De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen uitsluitend een onkostenvergoeding.

Bestuurssamenstelling
– Voorzitter: John Benjamin
– Penningmeester: Grietzen Kunnen
– Bestuurslid: Astrid van Zon
– Bestuurslid: Leonie Vervoort

Geldmiddelen
De middelen van Stichting Benoe worden gevormd door:
– De revenuen uit het vermogen van de stichting.
– Donaties, schenkingen, sponsorgelden, erfenissen en legaten.
– Stichting Benoe is in 2021 samengegaan met het Edith Maryon Fonds; dit fonds richt zich
expliciet op de scholing en ontwikkeling van professionals in de antroposofische zorg.
– Stichting Benoe beheert het Ronald Sterk Fonds, voor welks projecten fondswerving wordt
gedaan.
– Stichting Benoe heeft het Birgitta Rogmans Fonds onder haar beheer.