Projecten

 • Benoe heeft de aanvraag voor het volgen van de opleiding verpleegkunde door Simone van Kleef in de vergadering van 11 april 2024 gehonoreerd met een bedrag van 5520 euro. Hierbij in het kort de toelichting van het doel van de aanvraag van Simone. De reden om de voortgezette opleiding verpleegkunde vanuit de Antroposofie bij Plegan te willen volgen is dat ik daarmee mijn doel; het verrijken van mijn kennis  en vaardigheden kan bereiken en zodoende een breder palet tot mijn beschikking heb om in te zetten bij cliënten. Omdat ik de antroposofische visie een waardevolle manier van leven en werken vind, zou ik er graag intensiever mee aan de slag willen. Onder andere door het delen/ uitwisselen/ overdragen van kennis aan collega’s, zowel binnen als buiten mijn huidige werkkring. Bijvoorbeeld door hen  te enthousiasmeren om zelf ook eenvoudige voet- en handinwrijvingen te geven aan cliënten. Zodat de antroposofie breder toegepast en gedragen wordt. Tevens schenkt het mij de mogelijkheid om naast de regulier voorgeschreven medicatie ook de kracht van planten in te  zetten om een genezings /ontwikkelingsproces op gang te brengen. Daar zet ik me graag met hart en ziel voor in.
 • Benoe heeft de aanvraag voor het maken van een film over constitutiebeelden gehonoreerd met het bedrag van 2300 euro.   Over de film: Omdat veel jonge mensen graag inhoud opnemen,willen we een film over constitutiebeelden maken. Ieder constitutiebeeld wordt geacteerd door Mirthe Amons, docent Drama bij de opleiding Scillz.  Tussen de filmbeelden komt een stukje tekst door Geertje Post Uiterweer. Nico Benl neemt de film op en bewerkt de beelden, dit laatste kost veel tijd.    We willen de film graag laten zien op het 100 jarig bestaan van de cursus voor heilpedagogie in oktober 2024. De illustratie bij het boek over constitutiebeelden zorgt voor meer aandacht voor het onderwerp    constitutiebeelden als hulp bij de behandeling van cliënten.  
 • Annemiekkorte ontvangt een bijdrage van 7500 euro voor het tot stand komen van het vierde deel in de reeks Helend Klimaat over het vormgeven van het leefklimaat bij mensen met een beperking. Werktitel: ‘Punt en Cirkel, samen werken aan een helend klimaat’. 
 • landinzicht (november 2023) Yuri Cohen, directeur van Land in Zicht te Amersfoort, ontvangt 10.000 euro ten behoeven van het project Land in Zicht dat onder andere bestaat uit een ontmoetingsgebouw, tuinderijen en kassen met als doel om de deelnemers en vrijwilligers een plek te bieden die ontwikkeling, ontmoeting, zingeving en expressie stimuleert, zodat er een inclusieve en diverse gemeenschap ontstaat. Het subsidiebedrag wordt aangewend voor ontwikkeling/scholing van de medewerkers en een impact meting. 
 • Graancirkel Oploo – Aanvraag is gehonoreerd met 5.000 euro. In 2020 zijn vrijwilligers begonnen met het bouwen van een authentiek bakhuus in het Avonturenpark van Oploo. Naar ideeën van de helaas te vroeg overleden Willem de Ridder en Jeroen Klauwer is er een compleet bakhuus gerealiseerd. Nu het bakhuus bijna klaar is, zijn we gestart met het oprichten van een “commissie bakhuus” om het vervolg een goede start te geven. Met veel enthousiasme wordt hier nu al aan gewerkt. Om het vervolg traject te kunnen realiseren in samenwerking met bewoners van Bronlaak en bewoners van Oploo is er een aanvraag ingediend bij de Stichting Benoe. De komende jaren wordt hier intensief samengewerkt om de ideeën van Willem en Jeroen verder uit te werken. Verbinden, samen ontdekken, samen ontwikkelen en natuureducatie zijn de gereedschappen voor een krachtige inclusie. 
 • Kruidenwerkplaats Scorlewald. De aanvraag is gehonoreerd met 4.500 euro . Met dit project willen we voor de zomer van 2023 een biodynamische Kruidenwerkplaats realiseren waar we op de eerste plaats zinvol en zinnenprikkelend werk kunnen bieden aan mensen met een meervoudige handicap. Het gaat om mensen die een ‘prikkelarme omgeving’ nodig hebben maar juist een enorme behoefte hebben aan zintuigelijke prikkels. Door middel van passend en zinvol werk, kunnen zij vitaliseren aan de geuren en kleuren van bloemen en kruiden, het geluid van wind, water en vogels en de vormen en texturen van aarde, zaden en planten. In de Kruidenwerkplaats gaan we kruiden telen en verwerken tot verse en gedroogde producten voor lokale afzet. Met hun bijdrage aan de productie van gezonde en smaakvolle voeding kunnen mensen met een meervoudige handicap van betekenis zijn voor anderen en zo volwaardig participeren in de maatschappij. Dat geeft hen zingeving, eigenwaarde en autonomie. Mensen met een meervoudige handicap zullen met name de lichte werkzaamheden op tafelhoogte verrichten. Buurtbewoners en mensen in een reïntegratietraject zullen actief betrokken worden als vrijwilligers voor het zwaardere (grond)werk. Door middel van educatie, stages en workshops zal de Kruidenwerkplaats ook een meerwaarde bieden aan schoolkinderen, studenten en andere geïnteresseerden. Met de Kruidenwerkplaats beogen we een gastvrije belevingstuin waar mensen met en zonder handicap samenkomen, samenwerken en van elkaar leren, waar het bruist van het leven en waar mensen vooral beseffen dat ze zélf leven!
 • WerkenmetCaminoSamenwerkende scholingspartners onder de naam Antropos: Academie AG, Scillz en Plegan Opleidingen.Gehonoreerd met 6.000 euro – januari 2023.Omschrijving van de aanvraag: Ontwikkelen van scholing Camino met een digitaal deel voor e-learning en digitale inrichting van het Antroposofisch begeleidingshuis voor meer informatie en tools voor de langdurige antroposofische zorg.
 • Het Dagelijks Bestaan, opgericht om jongeren die niet meer meedoen in de maatschappij, vaak vanwege psychische problematiek, weer perspectief te bieden. Aanvraag gehonoreerd met 15.000 euro, april 2023. Doel van de aanvraag: Met enige regelmaat komt Het Dagelijks Bestaan helaas ruimte te kort. Ruimte voor als er een crisis is, ruimte voor als er iemand wil komen logeren, ruimte voor als iemand wil komen proefdraaien, enz. Vandaar dat zij graag een extra ruimte willen realiseren. Maar omdat zij niets meer mogen bijbouwen op hun terrein moet hetgeen zij toevoegen mobiel zijn en kwam de gedachte op om een mobile home / pipowagen te gaan plaatsen. Hiermee overtreden zij namelijk geen regels en kunnen ze invulling geven aan een behoefte die er zowel vanuit de Stichting als vanuit de Woongemeenschap is.
 • Stichting Philomela heeft speciaal voor ouderen in zorgcentra de muziekproductie ‘L’amour est un oiseau’ ontwikkeld. Met deze productie bieden zij deze ouderen niet alleen de vreugde van een professionele live muziekuitvoering, maar stimuleren hen ook om hieraan volop mee te doen en om elkaar en anderen uit hun omgeving te ontmoeten.  Aanvraag gehonoreerd met 5.000 euro, april 2023. Doel van de aanvraag: 75 concerten (zang en piano) voor bewoners in zorgcentra door het hele land. Muziek activeert de geest en brengt dementerenden terug naar hun vroegere, actieve leven. Mensen doen volop mee, zingen, klappen of dansen. Soms bewegen ze alleen hun mond, of hun hoofd, ieder op zijn/haar manier. Niets moet, alles mag.
 • Saxion: Saxion Lectoraat (November 2022) – Aanvraag voor financiële ondersteuning van Saxion Lectoraat m.b.t. het project Positieve Gezondheid  Men is pionierend het nieuwe zorgparadigma van Positieve Gezondheid aan het ontwikkelen. Kennis over dit gedachten goed is nog summier. In dit geval willen wij de honorering van de aanvraag gebruiken om deze nieuwe kennis over dit gedachten goed in te zetten door het tegemoetkomen van personeel dat hier al bekwaam in is. Met name 1 stagiair die met zijn tweede masteropleiding bezig is en hier al kennis over heeft opgedaan maar van ons weinig tegemoetkoming ontvangt wegens de gaten in de begroting.
 • Scorlewald: Project biografisch werken met bewoners. Scorlewarld is een woon-werkgemeenschap van de Raphaëlstichting. De stichting wil met deze methodiek haar cliënten gaan begeleiden vanuit hun levensloop, om hen vervolgens beter te kunnen ondersteunen bij het vormgeven van een zingevend leven met een zo goed mogelijke inclusie, participatie en normalisatie in de maatschappij. Aan het eind van het project zijn er een definitief curriculum, handboek en instrument ontwikkeld, waarmee zorg medewerkers het Biografisch Werken in praktijk kunnen brengen. We sluiten het project af met een symposium, waarmee we die nieuwe methodiek lanceren bij zorgmedewerkers
 • Goetheanum Dornach: Nederlandse inbreng vanuit een godsdienstleraar bij de internationale conferentie in Dornach. Het betreft een doorlopend project: In samenwerking met vertegenwoordigers uit de sociaal therapie/heilpedagogie in andere landen wordt de internationale conferentie in Dornach voor religie leerkrachten en handeling houdenden in de sociaal therapie en heilpedagogiek jaarlijks gehouden. Het verzorgen en levend houden van de verschillende handelingen, zoals deze in de sociaal-therapeutische instituten worden gehouden, is het feitelijke doel van de conferenties en van het internationale gremium. Voor veel bewoners van deze instituten zijn deze handelingen een belangrijk onderdeel van het leven.Inhoudelijk en organisatorisch wordt deze conferentie 2 maal per jaar voorbereid; eenmaal in Kassel en eenmaal in Dornach. Deze aanvraag is een ondersteuning in de reis en verblijfskosten die door de aanvrager gemaakt worden.
 • Midgard in Tuitjenhorn, Noord-Holland. Er is een aanvraag ingediend voor de 14de editie van de Nederlandse Bewonersconferentie, een unieke traditie waar bewoners van antroposofische instellingen elke keer reikhalzend naar uitkijken en ook nog lang van nagenieten. De achtergrond van de Bewonersconferentie: De traditie is bijna dertig jaar geleden ontstaan uit een impuls van de bewoners zelf. Bij een aantal van hen leefde de behoefte om samen te komen met gelijkgestemden. Enthousiaste medewerkers maakten van dit vonkje een vlam: in co creatie met de bewoners organiseerden zij de eerste landelijke Bewonersconferentie. Het evenement was zo feestelijk, hartverwarmend en verbindend dat het sindsdien om de twee jaar wordt georganiseerd. Inmiddels doen vijftien antroposofische zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen mee
 • Rozemarijn in Haarlem en Heemstede. Project: het realiseren van een podiumwerkplaats. Via toneel en beweging wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van mensen, die niet zelfstandig kunnen werken aan het opbouwen van een carrière, in welke vorm dan ook. Via toneel en beweging biedt Rozemarijn hen aan om dat nu wel te kunnen doen als artiest in de ruimste zin van het woord. Schenking: € 2.000 door Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.
 • Volgen van Golven. Project: publicatie van het werkboek ‘Volgen van Golven’. Vanuit de antroposofische kernwaarden en de sociaal therapie wordt op een beeldende manier vanuit drie golven gewerkt aan bewustwording van wat je zelf meeneemt in het contact met de ander. In deze methodiek ligt de nadruk op hoe je samen met de ander op zoek gaat naar verbinding en ontdek je dat elkaar nodig hebt. Het boek kun je hier bestellen. Schenking: € 4.000 door het Edith Maryon Fonds.
 • Stichting Reube Zorg. Project: de ontwikkeling van zinvolle activiteiten in een uitdagende en prikkelende omgeving. Schenking: € 3.000 vanuit Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.
 • De Seizoenen Bronlaak. Project: De tuinbouw tractor van Bronlaak via M. Arts. Schenking:
  € 3.000 door Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.
 • Medische sectie AVIN Project: Het tegemoet komen in de kosten van 99 medewerkers uit diverse instellingen voor deelname aan de conferentie AG 2020. Schenking: € 4.950 door Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.
 • DeSeizoenen, Evert Hoefman, senior orthopedagoog. Project: de initiatiefnemers willen een proces op gang brengen om de bestaande kennis en praktijk te integreren. Ze zijn enthousiast voor een aansprekend eenvoudig beeld van een gebouw of huis, genaamd het Antroposofisch Begeleidingshuis (AB). Schenkingen: € 2.000 door Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie en € 2.000 door het Edith Maryon College.
 • NVAA Project: Film 100 jaar AG. In 2020 bestaat de Antroposofische Zorg 100 jaar. Om dit te vieren zijn er tal van activiteiten georganiseerd om de AG te profileren. In dit kader worden een aantal films gemaakt, de eerste film zal gaan over het Kindertherapeuticum in Zeist. Schenking: € 4.000 door Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.
 • Antropos.nu. Project: het opzetten van het samenwerkingsverband van Scillz, de Academie Antroposofische Gezondheidszorg, de Academie voor Verbindingskunst en Plegan opleidingen. Schenking: de opstartkosten zijn vanaf 2018 middels een schenking van € 91.000 gefinancierd vanuit het Edith Maryon College.
 • Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum, dat is ondergebracht bij de VU in Amsterdam. Project: voor de periode 2017 -2021 schenkt de Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie jaarlijks € 10.000.
 • Project OlmenEs Werkleidersconferentie. Schenking € 5000 door stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie, project uitgesteld vanwege Corona
 • Project gelukstuin Zorgkwekerij Croon & Bergh, onderdeel van Scorlewald, Raphaëlstichting, voor de inrichting van de Gelukstuin tot Worteltuin, gelegen bij Burgerbrug. Het is voor kinderen in de jeugdzorg die hun biologische familie in een kwalitatief mooie omgeving kunnen ontmoeten, en voor het rolstoel-toegankelijk maken van de tuin, zodat iedereen met en zonder handicap de vitaliteit van de natuur van heel dichtbij kan ervaren. Mensen in een rolstoel kunnen vaak niet dicht bij bomen komen, terwijl het zo’n verrijkende ervaring is om bomen met al je zintuigen te kunnen ervaren; aanraken, voelen en ook luisteren.
 • (AAG) (De academie voor antroposofische gezondheidszorg) heeft een verzoek om ondersteuning bij ontwikkelprojecten ingediend om de onderstaande projecten te kunnen realiseren:  De maatschappelijke discussies over de omgang met de Covid-19 pandemie heeft binnen het AAG bestuur de vraag opgeroepen in hoeverre zij op eventuele vragen vanuit de media zijn voorbereid en welke standpunten zij willen innemen. Er is daartoe de professionele ondersteuning ingeroepen, om zowel de vragen die meestal gesteld worden als mogelijke antwoorden daarop in kaart te brengen. Daarnaast is een mediatraining gevolgd. De resultaten zijn inmiddels in een voorlopig rapport vastgelegd.  De overschakeling van live cursussen op onlinebijeenkomsten. Er is hiertoe geïnvesteerd in audiovisuele apparatuur die een voldoende kwaliteitsniveau mogelijk maakt. Daardoor kon, naast volledig online-bijeenkomsten, ook hybride onderwijsvormen aangeboden worden. Het cursusprogramma is hierdoor tot nu toe vrijwel compleet aangeboden. Om de docenten in de omgang met deze media te ondersteunen zijn de tot nu toe al gebruikelijke ‘docentendagen’ geïntensiveerd. Daartoe is, ook hier met externe expertise, een serie bijeenkomsten gepland om de technische omgang met de av-middelen als de adequate didactiek die hiervoor nodig is te scholen. Aangezien al de docenten naast hun werk binnen de Academie ook in andere sectoren van de Antroposofische Zorg werkzaam zijn, komt deze investering in knowhow indirect ook aan andere instellingen binnen de zorg ten goede. Om de kosten voor de doelgroep, die over het algemeen in de levensfase zit met hoge kosten, studieschulden, woonlasten, schoolgaande of studerende kinderen enz. zo laag mogelijk houden, is de aanvraag voor financiële ondersteuning bij stichting Benoe ingediend
 • Stichting Ave. Project: het antroposofische scholen van medewerkers. Schenking: € 5.425 schenking vanuit Stichting ter Bevordering van de Heilpedagogie.

  .